1. Thủ tục pháp lý

2. Phát triển quĩ đất

3. Khảo sát, thiết kế, thi công

4. Đào tạo vận hành

5. Bảo trì, bảo hành

Qui trình phát triển bất động sản theo đặt hàng

1. Thủ tục pháp lý

2. Phát triển quĩ đất

3. Khảo sát, thiết kế, thi công

4. Đào tạo vận hành

5. Bảo trì, bảo hành

CTX Holdings không ngừng nỗ lực hoàn thiện chuỗi phát triển
để cung ứng cho thị trường những sản phẩm bất động sản tốt nhất

WordPress Lightbox